Samfunnsavdeling


FRA BODØ/GLIMT BARNE- OG 
UNGDSOMSAVDELING (BUA) TIL BODØ/GLIMT SAMFUNNSAVDELING

Bodø/Glimt Barne- og ungdomsavdeling (BUA) har de siste par årene utvidet sin virksomhet og derigjennom fått ny betegnelse som bedre beskriver oppgavene og arbeidet som utføres: Bodø/ Glimt Samfunnsavdeling.

Samfunnsavdelingens rolle/oppgave er å ivareta og koordinere klubbens arbeid medsamfunnsansvar som en del av klubbens Action Now program.

Leder i Bodø/Glimt Samfunnsavdeling leder avdelingen og støtter sine beslutninger på råd fra Samfunnsutvalget, tidligere kalt Ungdomsutvalget. Man finner det hensiktsmessig åvidereføre et slikt utvalg med en representant fra Hovedstyret i tillegg til andre frivillige representanter og ansatte ledet av daglig leder Samfunnsavdelingen.

Ansatte i Samfunnsavdelingen var i 2021 leder Ørjan Berg, administrator Beathe Falch og aktivitetsleder Cato Moan.

Samfunnsutvalget 2021:
LederØrjan Berg
Representant HovedstyretBerit Wilhelmsen
TurneringslederBeathe Falch
DugnadsansvarligCecilie Andersen
Støtteressurs sportFrank Andersen
Støtteressurs sportTore Strand
TrenerveilederLars Jensen
DRIFT

Året var til dels meget krevende grunnet korona og klubbens suksess i Europa. Mye ressurser i klubben måtte brukes i jobben rundt kampene, reisene og koronatiltakene forbundet med kampene i Conference League. Slik var det også for Samfunnsavdelingen, noe som gjorde at vi til tider ikke kunne opprettholde tjenestene til våre lag, spillere, trenere og foreldre. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til alle ovennevnte for stor forståelse for situasjonen!

ØKONOMI

Regnskapet til Samfunnsavdelingen er inkludert i Bodø/Glimt’s hovedregnskap, men inntekter og kostnader er adskilt på egen regnskapsavdeling. Alle spillerne i barne- og ungdomsfotballenbetaler treningsavgift to ganger årlig. Grunnet stor belastning med ekstra dugnad for foreldrene som følge av klubbens mange kamper i Conference League og en krevende koronasituasjon, besluttet klubben at spillerne bare skulle betale halve treningsavgiften i 2021. Dette som en takk for innsatsen for klubben i et år som var både krevende og historisk godt både sportslig og økonomisk. Samfunnsavdelingen drives på en økonomisk bærekraftig måte med stabile inntekter og kostnadskontroll. Økonomiske utsikter for 2022 er fortsatt god kostnadskontroll og stabile inntekter. Potensialet for å knytte til seg flere samarbeidspartnere rundt klubbens samfunnsarbeid anser vi for å være stort.