Barne- og ungdomsfotball


Sportslig utvalg 2021:

Ørjan Berg (leder)
Berit Wilhelmsen
Frank Andersen
Tore Strand
Tarald Laugsand 
Lars Jensen
Tom Solhaug

Sportsplanen, dvs «Håndboka» og «Trenerguidene» for de ulike årsklassene legger gode føringer for et kvalitetsmessig godt sportslig arbeid med lagene og spillerne. Her finner man Bodø/Glimt’s Sportsplan for barne- og ungdomsfotball: https://www.glimt.no/b&u/sportsplan-og-trenerguider

Totalt har vi hatt ca. 310 spillere i barne- og ungdomsfotballen i Samfunnsavdelingen i 2021 som på nytt ble et svært spesielt år pga korona-situasjonen, vi opplevde dessverre i likhet med mangeandre klubber og idretter et frafall, spesielt knyttet til nedstengningen av samfunnet i to perioder tidlig på året. Dette selv om trenerne og foreldrene på våre lag på nytt stilte opp i stor grad og gjennomførte til dels krevende treninger med mange korona-regler å ta hensyn til i de periodene det var mulig med trening.

På tross av utfordringen med korona-situasjonen var 2021 også preget av masse fotballglede oggode opplevelser. Våre lag og trenere etterlever i stor grad Bodø/Glimts verdier og fokuserer påutvikling og mestring framfor resultat. Glimt-lagene i alder 6-19 år har sesongen 2021 spilt mye god fotball med god veiledning fra sine trenere.

Selv om vi fokuserer på utvikling og mestring må vi framheve at både G14-2 og G16-2 ble kretsmestre etter spennende finaler i G14 og G16 klassen. Utrolig morsomt og velfortjent ikke minst fordi korona- frafall hos spillere gjorde det til dels meget utfordrende å kunne stille lag i alle kamper. Dette løste trenerne på G14, G15 og G16 på en forbilledlig måte gjennom godt samarbeid og positivitet på tvers av lagene.

TRENERVEILEDNING

Arbeidet med trenerveiledning var pga korona krevende i 2021, på tross av dette ble lagene i spesielt ungdomsfotballen fulgt godt opp gjennom året. I barnefotballen klarte vi dessverre ikke å følge opp lagene slik vi ønsket, selv om det også her ble gjort en til dels god jobb.

TRENERE OG FORELDRE

Totalt er det ca 65 trenere i Samfunnsavdelingens barne- og ungdomslag. Trenerne følger klubbens sportsplan og benytter i stor utstrekning treningsmetodikken som er utviklet iklubbens fagmiljø.

Trenerforum og trenermøter har i 2021 i stor grad skjedd digitalt grunnet korona-situasjonen.

Foreldre i klubben er en svært viktig del av klubbens frivillighetsapparat. Også i 2021 harforeldrene til klubbens medlemmer vært avgjørende for driften av lagene, og ikke minst fordi korona- situasjonen har krevd flere oppgaver som har involvert flere foreldre på alle lag. Vi har mange engasjerte trenere og foreldre, noe vi setter stor pris på.

GLIMT-AKADEMIET

Samarbeidet med Glimt-akademiet er meget godt. Spillerutviklerne i Glimt-akademiet er på tilbudssiden og bidrar med fagkompetanse til våre trenere i barne- og ungdomsfotballen.

Uttaksprosessen til Glimt-akademiet gjøres også i et nært samarbeid, som bidrar til atprosessen blir grundig og bra. Spillere fra ungdomslagene våre hospiterer jevnlig på trening med lag i Glimt-akademiet, noe som er med og skaper verdifull inspirasjon. De siste årene harspillere fra våre lag blitt tatt opp på lag i Glimt-akademiet, mens spillere fra Glimt-akademiet har byttet til lag ungdomsfotballen i Samfunnsavdelingen. For klubben og våre spillere ser at det er en stor fordel at vi har korte avstander mellom Samfunnsavdelingen og Glimt-akademiet, vi er en klubb og serfram til fortsatt godt samarbeid.

BODØ-MODELLEN

Klubbene i Bodø-fotballen har nå et svært godt og forpliktende samarbeid til det beste forspillerne gjennom samarbeidsavtalen «Bodø-modellen». For å gi et best mulig tilbud til flest mulig er dette helt nødvendig også i framtiden. Her har Bodø/Glimt som toppklubb i byen og regionen et særskilt ansvar som vi ønsker å ivareta på beste måte. Avtalen skal i 2022 revideres.