Sak 3 – Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll