Sak 6.1 – Innkommen forslag – Overføringssak fra årsmøtet 2020 – Navneendring – Forslagsstiller Bennn Eidissen m.fl.


Denne saken var et innkommet forslag før Årsmøtet i 2021. I det innsendte forslaget ble detforeslått at klubben skulle endre ‘navn’ fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø Glimt, altså at man fjernet skråstreken. Styret har tidligere (Årsmøtet 2021) gitt bl.a. følgende vurdering:

Styret mener det kan finnes gode språklige argumenter for å gjøre en navnendring slik foreslått. Samtidig eksisterer det også argumenter som kan tale imot. I første rekke kan dether handle om forhold som;

  1. Historie – man bærer det navnet man har
  2. Økonomiske implikasjoner ved et skifte av navn
  3. Merarbeid – databaser og presentasjoner må justeres/endres.

Styret ser at skrivemåten av klubbens navn i et rasjonelt språklig perspektiv burde værtannerledes. Samtidig er styret opptatt av at et eventuelt skifte av navn ikke må påføre klubben unødvendige kostnader.

Styret er også av den oppfatning at et skifte av navn burde være gjenstand for en grundigvurdering hvor alle klubbens medlemmer fikk mulighet til å være delaktig i prosessen.

Etter avtale med forslagsstiller ble denne saken behandlet som et overføringssak ved Årsmøtet i 2021, og var tenkte fremlagt på ny for dette Årsmøtet.

Klubben står som kjent i en situasjon hvor klubben er i stor utvikling, og hvor mange størreutviklingsoppgaver allerede er iverksatt og må prioriteres de kommende årene. I dialog medforslagsstiller er man kommet til at det ikke vil være fornuftig å prioritere et videre arbeidomkring et eventuelt skifte av navn nå.

Forslagsstiller har med dette som bakgrunn trukket saken.