Sak 6.2 – Innkommen forslag – Opprettelse av æresmedlemsskap i Fotballklubben Bodø/Glimt

Forslag fra medlem Jacob Klette

  1. Fotballklubben Bodø/Glimt vil opprette Æresmedlemskap som sin høyeste utmerkelse.
  2. Dersom 1. velges: Styret setter ned en Arbeidsgruppe for å legge frem forslag til Statutter som oversendes styret til behandling/godkjennelse og de har den overordnedekontrollen. Siste gang noe tilsvarende var ”normalen”, var i 1966, ved klubbens 50-årsfeiring.

Styrets vurdering

Det er etter styrets vurdering et godt forslag å reetablere Æresmedlemskap som klubbens høyeste utmerkelse. I så måte er styret positiv til forslaget. Det vil imidlertid være viktig at detteformelt sett blir inkorporert i klubbens lover/vedtekter. Styret har sett på hvordan dette gjøres, og er uttrykt, i klubber som har en slik ordning. I så måte kan følgende tjene som et eksempel:

§ xx. Æresmedlemskap. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer somhar utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styret særskilt oppnevnte komité i henhold til instruks fastsatt avårsmøtet.

Styret vurderer dette som et godt utgangspunkt, men ser samtidig at forskjellen mellom denne formal prosedyren, og forslag fra forslagsstiller, er knyttet til hvilket organ i klubben som fastsetter instruksen/statuttene, og som da danner grunnlaget for tildeling av Æresmedlemskapet.

Styret er av den oppfatning at en slik utmerkelse bør tildeles etter en instruks gitt av Årsmøtet,som klubbens høyeste myndighet.

Styrets innnstilling

Styret støtter forslaget.
Styret iverksetter en prosess med mål om å få dette inn i vedtektene, samt sikre at det utvikles en instruks, som kan vedtas av Årsmøtet ved første anledning.