Sak 2 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden