Sak 6 – Innkommen sak – Forhold til autoritære regimer


*Les forslaget og begrunnelsen i linken over

Styrets vurdering:

Det innsendte forslag, som i realiteten inneholder to forslag, må kunne sies å omfatte svært komplekse spørsmål. På et prinsipielt nivå vurderes dette umiddelbart som relevante og viktige problemstillinger for klubben å ha et bevisst og avklart forhold til.

Forslagene er imidlertid direkte relatert til klubbens vedtekter, og da om vedtektene skal inneholde elementer, som tilsier at klubben i form av vedtektene ikke skal kunne reise på treningsleir eller spille treningskamper i land hvor det er dokumentert systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Tilsvarende at klubben heller ikke skal kunne inngå sponsoravtaler med stater, selskaper (med samme navn som stater) eller statseide selskaper i regimer/land hvor det er dokumentert og systematisk grove brudd på menneskerettighetene.

Det første som Årsmøtet og styret må ta stilling til er om dette er en sak som eventuelt innebærer endring av klubbens vedtekter/lov.

Etter styrets vurdering er forslaget ikke en lov-/vedtektsak, men at den absolutt kan ha relevans i forhold til hvilke føringer som bør uttrykkes i klubbens strategier og handlingsplaner.

Videre ønsker styret å bemerke at intensjonene i forslagene vurderes som gode, men at det samtidig kan være noe utfordrende for de som skal gjøre vurderinger på klubbens vegne. I forslagene refereres det til det som omtales som dokumenterte og grove brudd på menneskerettighetene. I den grad klubben skulle ha en handlingsregel som er knyttet til en slik generell omtale av komplekse politiske spørsmål vil man samtidig måtte tydeliggjøre hva dette innebærer, og som da skulle utløse en slik praksis.     

Eksempelvis er det slik at Norge er blant landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene. Sammenlignet med mange andre land er menneskerettighetssituasjonen i Norge god. Likevel mener FN at det blir begått brudd på menneskerettighetene i Norge også. Kompleksiteten er også slik at FN har etablert hele ni forskjellige menneskerettighetskonvensjoner, hvor av Norge har ratifisert 8 av disse.

I lys av ovennevnte og det faktum at spørsmålene om brudd på menneskerettigheter er komplekse og omfattende, er det også utfordrende å vite hva som skal forstås med dokumenterte, systematiske og grove brudd på disse. Klubben har i utgangspunktet verken kompetanse eller kapasitet til å gjøre tilstrekkelige vurderinger når slike problemstillinger blir aktualisert. Klubben vil således være avhengig et nært samspill med NFF, som overordnet organ, og norske myndigheter i slike saker og spørsmål.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet anser ikke forslaget som en sak for endringer i klubbens lover/vedtekter. Årsmøtet ser imidlertid positivt på intensjonene i forslaget, og ber styret om å vurdere å omhandle temaet i sitt arbeid med strategi og handlingsplaner, og gjøre nødvendige vurderinger i samspill med resten av fotball Norge