Sak 7 – Innkommen sak – Navneendring


*Les forslaget og begrunnelsen i linken over

Styrets vurdering:

I det innsendte forslag foreslås det at klubben skal endre navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø Glimt, altså at man fjerner skråstreken.

Styret mener det kan finnes gode språklige argumenter for å gjøre en navnendring slik foreslått. Samtidig eksisterer det også argumenter som kan tale imot. I første rekke kan det her handle om forhold som;  

  1. Historie – man bærer det navnet man har
  2. Økonomiske implikasjoner ved et skifte av navn
  3. Merarbeid – databaser og presentasjoner må justeres/endres.

Styret ser at skrivemåten av klubbens navn i et rasjonelt språklig perspektiv burde vært annerledes. Samtidig er styret opptatt av at et eventuelt skifte av navn ikke må påføre klubben unødvendige kostnader.

Styret er også av den oppfatning at et skifte av navn burde være gjenstand for en grundig vurdering hvor alle klubbens medlemmer fikk mulighet til å være delaktig i prosessen.

Styret mener derfor at Årsmøtet ikke bør vedta et navneskifte umiddelbart, men at forslaget initierer en prosess som kan lede frem til at saken blir behandlet på Årsmøtet i 2022. Gjennom dette vil man kunne sikre en bred og god prosess blant klubbens medlemmer, samt kartlegge kostnadene ved et slikt skifte.  

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar at klubben iverksetter et grunnlagsarbeid, og en bred prosess blant klubbens medlemmer, som skal bidra til å forankre en eventuell endring av klubbens navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø Glimt. Årsmøtet ber styret legge frem en slik sak om et eventuelt skifte av navn på Årsmøtet i 2022.