Sak 8 – Innkommen sak – Deltagelse i Qatar VM 2022


*Les forslaget og begrunnelsen i linken over

Styrets vurdering:

Styret i FK Bodø/Glimt ser det som viktig og bra at dette tema settes på dagsorden, og at denne type problemstillinger blir aktualisert for klubbene i norsk fotball. Offentlig oppmerksomheten om brudd på menneskerettigheter i Qatar – og en problematisering om eventuell norsk deltakelse VM i Qatar 2022 ønskes velkommen. 

FK Bodø/Glimt er, som alle andre, også opptatt av å ta avstand fra brudd på menneskerettigheter. Bodø/Glimt er i dag svært opptatt av å gjøre verden til et bedre sted bl.a. gjennom Action Now-programmet som setter fokus på FNs bærekraftsmål. Anstendig arbeid (bærekraftsmål nummer 8 – symbolet du ser på brystet på de grønne draktene), er i så måte en viktig del av Glimts Action Now-arbeid. 

FK Bodø/Glimt er opptatt av at norsk fotball i den nærmeste tiden gjennomfører gode prosesser, som da sikrer et tydelig signal, og en bred forankring, i forhold til de brudd på menneskerettigheter som vi er vitne til i Qatar. I en slik prosess vil naturlig nok en diskusjon om virkemiddelbruk være viktig.   

FK Bodø/Glimt vurderer initiativet og engasjementet i forslaget som godt, og diskusjonen i det videre vil naturlig handle om bl.a. boikott som et av flere mulige virkemidler.

FK Bodø/Glimt er trygg på at Norges Fotballforbund vil legge opp til en prosess som vil bidra til at norsk fotball får en klar og tydelig stemme i forhold til hva den norske fotballfamilien mener om brudd på menneskerettighetene i ulike deler verden.

Spørsmålet om boikott av VM i Qatar 2022 er krevende. Helt fra beslutningen om Qatar-VM ble tatt, har NFF vært uenig i beslutningen og forbundsstyret har i flere år vært engasjert i spørsmålet og dilemmaene. Det er slik i dag at NFF jobber sammen med de øvrige nordiske landene på spørsmålet, gjennom en kritisk dialog. Dette fellesskapet har vært i Qatar to ganger, LO har vært med begge ganger.  NFF har utarbeidet rapporter, hatt møter med myndighetene, LO ILO, Amnesty International, stortingsrepresentanter m.fl.

Så langt har NFF valgt å lytte til det Amnesty International har sagt om hvordan det internasjonale samfunnet generelt og fotballen spesielt, kan bruke anledningen til å øve press på myndighetene. Derfor ønsker NFF per i dag ikke en boikott. NFFs strategi er å jobbe sammen med de nordiske fotballforbundene om å heve stemmen internt i FIFA for at internasjonal fotball skal heve stemmen mot brudd på menneskerettighetene i Qatar. Det har vært oppfatningen frem til nå at man ved å boikotte stiller seg på utsiden, og at man da reduserer mulighetene til å påvirke. NFF mener det er bedre å jobbe fra innsiden for å gi uttrykk for vår holdning og forhåpentlig kunne bidra til forbedringer.

NFF ønsker imidlertid en åpen og opplyst debatt om dette i fotballfamilien, og inviterte derfor også toppklubbene til et møte fredag 5. mars for å diskutere situasjonen i Qatar. Hensikten med dette møtet var å fortelle om hva NFF har gjort, og hva forbundet vet om bedringer og utfordringer i Qatar per i dag, og hva forbundet ønsker å gjøre videre. Det er NFFs klare holdning at det er avgjørende at idretten i Norge har en god diskusjon om hva slags etiske standarder vi skal ha når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, og hva slags virkemidler man skal bruke. I forkant av møtet ble følgende refleksjoner og spørsmål presentert: 

  1. Idretten sin rolle har historisk vært politisk uavhengig, og verden har hatt idretten som felles møteplass. Siste gang idretten boikotten et mesterskap var Moskva OL i 1980. Er boikott et riktig virkemiddel i idretten?
  2. Er dette et tema fotballen skal ta ansvaret for alene? Det er mange totalitære regimer, med både holdninger og handlinger vi ikke liker som er arrangører av store idrettsbegivenheter. F.eks. vinter-OL i Beijing. Vi mener det er avgjørende at idretten i Norge har en god diskusjon om boikott er riktig virkemiddel. Er dette den riktige saken å bruke et slikt virkemiddel på? Hva når det dukker opp andre konflikter som det kan være ønskelig at idretten/fotballen markerer med boikott eller andre tiltak? Om vi velger boikott hvilke konsekvenser kan det ha for norsk fotball, for landslag og toppklubber?
  3. Det trengs i så fall en prinsipiell debatt om boikott som virkemiddel og hvis norsk idrett skal ta i bruk et så uvanlig virkemiddel som boikott så trengs det noen felles vurderingskriterier. Nå er det VM i Qatar som fanger medienes interesse. Da Helsingforskomiteen la frem status for menneskerettighetene for 2019 var det den negative utviklingen for demokrati og menneskerettigheter i Europa som fortsatte i 2019 de trakk frem. Helsingforskomiteen pekte på at situasjonen er spesielt ille i Ungarn og Polen hvor myndighetene bevisst beveger seg i en stadig mer autoritær retning. (Årsrapport: Status for menneskerettighetene i 2019 – Den norske Helsingforskomité (nhc.no)). Oljefondet har sitt etiske regelverk. Har vi behov for det samme regelverket i fotballen, og hva er deres innspill til et slikt regelverk?

Fotballpresidenten har i denne saken vært ute i offentligheten og tilkjennegitt at NFF naturlig vil følge de signaler som Fotballtinget gir, men at det først vil være naturlig at en slik behandling foregår på Fotballtinget i 2022. Dette vil også gi rom og tid til en bred og god prosess i hele organisasjonen, noe som en slik viktig sak fortjener.  

Styret i FK Bodø/Glimt arbeider med saker som gjelder klubbens løpende drift, saker som omhandler strategisk retning, samt idrettspolitiske saker. Styret er kjent med at NFF, sammen med Fellesforbundet og LO, allerede har tatt sterk avstand fra arbeidsforholdene knyttet til byggingen av stadionanleggene i Qatar. Det er også slik at NFF tidligere ikke har gitt sin støtte til tildelingen av mesterskapet til Qatar, men at NFF istedenfor boikott har ønsket å påvirke forholdene i landet gjennom dialog og internasjonalt press.

Styret er enig i intensjonen i forslagsstillernes saksfremlegg, men ønsker å forholde seg til offisiell norsk utenrikspolitikk, både i forhold til Qatar og øvrige nasjoner. Styret mener det vil være klokt og riktig av klubben å ta del i den kommende debatten uten å ha låst klubbens holdninger i en konklusjon om at NFF bør boikotte VM i Qatar.

Forslag til vedtak:

FK Bodø/Glimt vurderer initiativet og engasjementet i forslaget som godt, men mener at det på det nåværende tidspunkt ikke vil være riktig å støtte et forslag om boikott av VM i Qatar.

Styret mener at norsk fotball må ha en løpende vurdering av hvilke virkemidler, herunder boikott, som er best egnet til å kunne påvirke situasjonen i positiv retning i forhold til de alvorlige brudd på menneskerettighetene som er dokumentert i Qatar. Årsmøtet har tillit til at klubbens styre vil skaffe seg nødvendig innsikt og kunnskap til gjøre gode vurderinger i forhold til klubbens posisjon i dette spørsmål.