Administrasjon og organisasjon


Det er etter styrets vurdering et godt arbeidsmiljø i klubben, og det legges ned en svært stor arbeidsinnsats blant klubbens ansatte. Styret har som tidligere år også i 2020 vært noe bekymret for arbeidsbelastningen.

Gjennom året er det satt i verk tiltak for å styrke klubben, og gi oss nødvendig kvalitet og standard på våre virksomhetsområder. Det er likevel slik at selv om klubbens administrasjon er styrket i løpet av 2020, vil det være nødvendig å videreutvikle organisasjonen ytterligere for å kunne ha tilstrekkelige bemanning og forvente nødvendig kvalitet på viktige arbeidsområder.

I løpet av 2020 er det opprettet 3 nye stillinger i administrasjonen, og klubbens administrasjon har fra 1. mars 2021 følgende bemanning:

Stilling Navn
Daglig lederFrode Thomassen
Leder økonomi og administrasjonSvein Tore Hansen
Leder marked og salgTom Steffensen
ArrangementsansvarligØrjan Heldal
Markeds- og salgsmedarbeiderRunar Berg
Markeds- og salgsmedarbeiderMarkus Fodstad
Markeds- og salgskoordinatorBenedicte Halvorsen
Markedsansvarlig – digitale/sosiale medierRegine Boym
Innholdsprodusent digitale medierNiklas Aune Johnsen
Sport ManagerHåvard Sakariassen
UtviklingslederGregg Broughton
Leder Barne- og ungdomsavdelingenØrjan Berg
Administrator Barne- og ungdomsavdelingenBeathe Falch
Bane-/vaktmesterThor Lihall

Det er gjennom de siste årene etablert en god kjønnsmessig balanse i administrasjonen, og styret er fornøyd med kompetansebyggingen som er gjennomført. Klubben har fortsatt en liten, men effektiv administrasjon, og det vil være viktig med god oppfølging av den enkelte medarbeider. Det er påbegynt et arbeid med administrasjonshåndbok med mål om klarere rolle- og ansvarsfordeling, klargjøring av arbeidsflyt og bedre rutiner og retningslinjer på alle områder. Det vil være viktig at dette arbeidet prioriteres ytterligere i 2021.

Klubben har gjennom sitt medisinske apparat en kontinuerlig dialog for å redusere sykefravær, ulykker og skader. Det arbeides daglig med skadeforebyggende tiltak, men løpet av året har vi hatt noen langtidsskader. Det er styrets klare oppfatning at det jobbes meget godt i klubbens medisinske-/fysiske apparat.

Utover problematikken knyttet skader og i forhold til yrket som fotballspiller oppleves det totale sykefraværet i klubben som normalt. I 2020 har vi hatt et sykefravær på 582 dager. Av dette er 488 dager langtidssykemelding på 3 av våre ansatte. Styret vil ellers opplyse at virksomheten ikke gir noen skader på det ytre miljø.

Klubbens medisinske støtteapparatet har i 2020 bestått av følgende personer;

StillingNavn
Medisinsk ansvarlig (lege)Morten Sørgård
Fysisk trener/Leder fysioterapiMike Brown
FysioterapautLaura Brown
FysioterapautRobert Scarborough
LegeTore Michaelsen

I henhold til klubbens styringsdokumenter skal klubben være organisert slik at den sikrer kontinuerlig forbedring av A-laget, spillerutvikling, barne- og ungdomsfotballen, samt klubben som helhet.

Klubben har en en-leder modell, og arbeider mot å skape en tilpasset og kompetent administrasjon. Det er tatt store steg på dette området de siste årene, og det som gjenstår at knyttet til kapasitetsutfordringer i forhold til de krav og arbeidsoppgaver som tilligger det å være en eliteserieklubb.

I tillegg til våre ansattes aktiviteter gjennomføres det en omfattende innsats fra frivillige i klubbens organisasjon. Det er en utfordring å få vervet flere i det frivillige apparatet, slik at belastningen på de som i dag bidrar ikke blir for stort, og at disse fortsatt kan arbeide med glede og entusiasme.

I tillegg til å styrke rekrutteringsarbeidet av frivillige vil det være nødvendig å intensivere arbeidet for å gi de frivillige et løft, slik at vi som klubb i enda større grad får verdsatt det betydelig og viktige arbeidet som de frivillige gjør.