Økonomi


I 2020 nådde klubben sin høyeste omsetning noen gang med 105,4 mill og første gang over 100 mill i omsetning, mot budsjettert omsetning på 71,6 mill. Overskuddet ble på 22,1 mill mot et budsjettert overskudd på kr 10.000.

Den høye omsetningen skyldes i hovedsak tre områder som er større enn normalt og budsjettert; seriegull 29,2 mill, kvalifisering til Europa 13,5 mill og netto salg/utleie av spillere 16,0 mill. I tillegg bidro Glimt-shopen med en omsetning som er 3 mill høyere enn budsjettert.

Samtidig har vi en lavere inntekt på områdene medlemsinntekter (aktiviteter) og kampdagsinntekter og partnerinntekter. Partnerinntektene nådde det høyeste nivå på mange år selv om man ikke nådde helt opp til budsjettet i et vanskelig koronaår.

Driftskostnadene er økt betydelig fra 2019 som følge av en offensiv sportslig satsing med Europa-spill og seriegull. I et krevende koronaår mener vi den ekstra tilretteleggingen rundt a-laget var medvirkende og på noen områder avgjørende for den sportslige suksessen. De historisk gode resultatene har også medført økte bonusutbetalinger til spillere, trenere og øvrige ansatte i klubben sammenlignet med 2019.  

Kostnader for klargjøring av stadion til europa har vært ekstraordinære og tatt utover budsjett med 3,3 mill, i tillegg til veldig gode bidrag fra Samfunnsløfte til Sparebank1 Nord-Norge og Bodø Kommune. I tillegg økte arrangements- og reisekostnader pga korona.

Kostnadsbesparelse har i 2020 i all hovedsak vært på arrangementskostnader som følge av et publikumssnitt på 333 i 2020.

Balansen er ytterligere styrket gjennom årets drift og viser mer enn en dobling av egenkapital til 40,8 mill. Likviditeten er også styrket og samlet omløpsmidler er 65,2 mill av en totalbalanse på 67,1 mill.

Klubben vil si seg svært tilfreds også med det økonomiske i 2020 som henger tett sammen med den sportslige suksessen, men også godt arbeid fra hele klubben i et vanskelig år.


Under finner du årsrapport 2020 med årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomitèns beretning.