Økonomisk beretning


For 2020 viser regnskapet til FK Bodø/Glimt inntekter på totalt kr 105.444.216, mot en budsjettert omsetning på kr 71.636.000. Kostnadene er på kr 84.018.127 mot et budsjett på kr 71.811.000. Driftsresultatet viser da kr 21.426.089 i overskudd, mot budsjettert underskudd på kr 175.000. Netto finans er kr 728.973 mot budsjettert kr 185.000.

Årsresultatet er med det kr 22.155.031, mot budsjettert kr 10.000.

Gullet i eliteserien og fire stjerners akademi økter våre inntekter fra markeds- og medieavtalen til kr 29.242.623, en økning på kr 4.888.631 i forhold til sølvet i 2019. Dette medfører også økte kostnader fra Norsk Toppfotball de en del kostnader fordeles solidarisk etter utbetalingene fra markeds- og medieavtalen, kostnaden for 2020 ble kr 4.294.299.

Kvalifiseringen til Europa League ga inntekter på totalt kr 13.504.252 inkl midler fra Norsk Toppfotball, UEFA, reisestøtte UEFA, medierettigheter, kompensasjon og markedsavtaler knyttet til disse tre kampene. Totale kostnader knyttet til kvalifiseringen inkl oppgraderingen av stadion, arrangement og reiser utgjorde totalt kr 5.754.251.

Bonusutbetalinger til spillere, trenere og administrasjon er utbetalt etter avtaler inngått i 2020.

Pr 31.12.20 er egenkapitalen på kr 40.835.376 som er en forbedring på kr 22.155.031 som tilsvarer årsoverskuddet. Arbeidskapitalen er på kr 38.913.437, som er en forbedring på kr 22.401.655.

Regnskapet gir etter styrets vurdering en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av klubbens virksomhet.

Arbeidet er med å skape et godt utgangspunkt for en forsvarlig økonomisk drift, fortsetter inn i 2021.

Styret konstaterer med tilfredshet at vi rapporterer i grønn sone. Klubben er imidlertid svært ydmyk i forhold til oppgaven med å sikre en bærekraftig klubbøkonomi i årene som kommer. Klubben fortsetter arbeidet med å sikre en stabil grunnleggende drift, som ikke baserer seg på spillersalg og sportslig suksess. Så det er viktig fremover å opprettholde og styrke vesentlige inntektsposter som partnerinntekter og kampinntekter.

Klubben er avhengig av stabilitet og vekst i inntektene for å nå ovennevnte krav i årene som kommer. Dette klarer vi ikke uten at publikum fortsetter å kjøpe billetter på Aspmyra, stabile medieinntekter fra forbundsavtalene, bidrag fra våre samarbeidspartnere, og ikke minst det formidable verdibidrag vi får fra de frivillige i alle ledd og foreldrebidragene fra barne- og ungdomsavdelingen.

Klubbens samarbeidspartnere er av stor betydning for klubbens økonomiske driftsgrunnlag. Styret er svært fornøyd med klubbens generalpartneravtale med Sparebank1 Nord-Norge. Vi ser frem til fortsatt gjensidig verdiskapning med en bank som for alle praktiske formål har samme visjon som oss, For Nord-Norge, og vi er veldig fornøyd med at avtalen er forlenget med tre år.

Klubben har i 2020 hatt hovedpartneravtaler med Diadora, Laks.no, Avisa Nordland og Bodø Energi Kraftsalg. Styret er svært glad for den medvirkning til vår fremgang som disse partnerne gir. Samarbeidet med våre samarbeidspartnere utvikles stadig. Våre øvrige samarbeidskonsepter er bygd noe om og vi søker å etablere relevante partneravtaler, hvor avtalene bygger på elementer etter behov og ønsker. Bodø/Glimt har også en forretningsmessig relasjon til mange flere bedrifter som kjøpte av klubbens rene støtte-, profilering- eller billettprodukter i 2020.

Vi er svært glad for alle partnere og sesongkortinnehavere som valgt å stå i sine avtaler og støtte klubben gjennom 2020 på tross av svært redusert tilgang til våre kamper og andre arrangement – tusen takk!

De frivillige i klubben og foreldrebidraget fra barne- og ungdomsavdelingen representerer grunnfjellet i klubben og tilfører svært nødvendige verdibidrag til klubbens kultur, profil og økonomi.

Styret vil berømme og takke det frivillige apparatet for den hjelp og entusiasme de har vist i 2020.

Vi satser på gjensidig verdiskapning sammen med våre økonomiske samarbeidspartnere slit at vår sponsorfamilie blir stabil og økende i årene som kommer. I tillegg har klubben kontinuerlig fokus på rasjonalisering av driften, noe som samlet skal være et godt grunnlag for å skape en bærekraftig økonomi for fremtiden.

Styret vil også takke alle som er engasjert og opptatt av klubben og støtter laget.