Samarbeid


Samarbeid

NTG

Glimt-akademiet har samarbeidsavtaler med NTG på videregående skole og ungdomsskole. Formålet med avtalene er å legge best mulig til rette for spilleres utvikling både sportslig og skolemessig. Det er viktig for begge parter å sørge for utvikling av hele mennesket og sikre en god individuell og helhetlig oppfølging slik at totalbelastningen blir optimalisert.

NFF

Glimt-akademiet har samarbeidsavtaler med NFF Nordland og Hålogaland. Avtalene har til intensjon å styrke det faglige samspillet mellom organisasjonene. Samspillet skal sikre at NFF Nordland tilføres operativ kraft til å styrke sine kjerneleveranser og at aktiviteter i regi av partene koordineres i et samspill som gir et best mulig helhetstilbud til klubbene i Nordland, innenfor områdene kubb-, trener- og spillerutvikling.

SAMARBEIDSKLUBBER

Glimt-akademiet har i 2022 hatt samarbeidsavtaler med om lag 14 regionale klubber i Nordland og Hålogaland. Perioden med Covid-19 har naturlig nok ført til lavere aktivitet enn tidligere. Fra desember 2022 og utover 2023 har avtalene blitt revidert og reforhandlet, og vi planlegger mye aktivitet i løpet av 2023. Der fire kjerneområdene i avtalene spiller-, trener- og klubbutvikling, og i tillegg samt «Action Now» – Bærekraftsarbeid i klubben. Innenfor spillerutvikling skal det ut mot klubbene fokuseres spesielt på alderssegmentet 6-12 år, i tillegg til å tilrettelegge for gode hospiteringsmuligheter inn til oss.