Sak 3 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden