Sak 6 – Innkomne forslag – saker til behandling


6.1      Fremme eller støtte forslag til avvikling av VAR

Forslagsstiller:

Christoffer Klette

Forslag:

FK Bodø/Glimt skal fremme eller støtte forslag til avvikling av VAR i norsk fotball.

Begrunnelse:

VAR har blitt innført i norsk fotball til stor irritasjon for større mengder av supportere. Norsk fotball har ingenting å tjene på en billigversjon av et system som ikke fungerer og det bør derfor avvikles snarest. Man kunne heller brukt penger på mållinjeteknologi.

Styrets vurdering:

Begrunnelse:

VAR har blitt innført i norsk fotball til stor irritasjon for større mengder av supportere. Norsk fotball har ingenting å tjene på en billigversjon av et system som ikke fungerer og det bør derfor avvikles snarest. Man kunne heller brukt penger på mållinjeteknologi.

Styrets vurdering av forslaget:

Under et eiermøte i Norsk Toppfotball (NTF) ble bruk av VAR i Eliteserien vedtatt med 31 av 32 stemmer for, som viser til bred enighet blant stemmeavgivende parter. TV2 har, i den nye TV-avtalen for norsk fotball som trer i kraft i 2023, tatt en del av kostnadene ved å sette opp VAR i norsk fotball. Systemet, som er godkjent av FIFA, testes nå ut ved diverse kamper i Norge, slik at system, lag og dommere får en best mulig start på sesongen.

Styret i FK Bodø/Glimt deler visse bekymringer relatert til bruken av VAR demonstrert i internasjonal fotball. De negative konsekvensene kan inneholde at det blir brukt for mye tid på analyse av vurderinger i kritiske situasjoner, at TV-seere får bedre bilder ved repriser, og at både glede og frustrasjon skjer på forskudd før en eventuell endring som følge av analyse gjennom VAR-systemet. Kort sagt: situasjoner hvor ekstra vurdering er nødvendig, kan føre til at stadionopplevelsen forringes. Det er opp til rettighetshaver, produksjonsselskap, dommerstand, supportere, klubber og seriesystem å sørge for at gleden ved å komme på kamp ikke påvirkes negativt, og at vi fortsatt klarer å skape et levende Aspmyra her i Bodø. Dette må klubben forholde seg til allerede, og arbeide med innenfor de rammer vi kan. Fotball er best på stadion, og det må det fortsette å være.

Dersom VAR-systemet brukes på måten det er ment å bli brukt på, vil det potensielt bidra til at avgjørende beslutninger i kamper, blir tatt med en større grad av trygghet. Disse situasjonene vil spesifikt gjelde klare og åpenbare feil, relatert til:

 • Direkte rødt kort
 • Tvil rundt scoring eller ikke scoring
 • Tvil rundt straffe eller ikke straffe
 • Feil identitet på spillere

Videodømming, på rett måte, kan være en berikelse for norsk fotball. Systemet brukes også ellers i UEFAs turneringer, og europeiske ligaer. Dersom vi tilvenner oss et system, med dets positive og potensielt utfordrende konsekvenser, vil vi være mer drevne om vi skulle møte et slikt system i europaspill i fremtiden. De to gangene VAR har blitt brukt for å oppklare situasjoner i avgjørende kamper FK Bodø/Glimts a-lag har spilt i, har beslutningene landet i favør FK Bodø/Glimt. Disse situasjonene er enkelthendelser, men viser likevel til VARs sentrale funksjon: å gi dommere en trygghet for at avgjørelsene som tas er korrekte, og steppe inn og korrigere dersom de åpenbart ikke er det, i viktige situasjoner.

Styret i FK Bodø/Glimt ønsker velkommen en dialog om hvordan kampopplevelsen ikke forringes av innføringen av VAR innenfor de retningslinjer som til enhver tid gjelder for dets implementering og bruk.

Styret støtter ikke forslaget.

6.2      Avvikle Nordlandsglimt AS

Forslagsstiller:

Andreas Tymi

Forslag:

 1. Styret får mandat til å forhandle om avvikling av Nordlandsglimt AS med Nordlandsglimt og andre eiere. Målet må være å avvikle det og overføre alle verdier og rettigheter til FK Bodø/Glimt vederlagsfritt.

 2. Dersom det er nødvendig med nye vedtak før det kan iverksettes skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte så tidlig som mulig i løpet av 2023 for å fullføre prosessen.

 3. FK Bodø/Glimts styre og representanter skal arbeide for å fjerne NFFs åpning for tredjepartseierskap (TPO-er) og innføre totalforbud for praksisen i norsk fotball.


Begrunnelse:

FIFA innførte i desember 2014 forbud mot tredjepartseierskap i spilleres økonomiske rettigheter (Third-party ownership – TPO), med virkning fra 1. mai 2015.

FIFA mente TPO svekket spillernes arbeidstakerrettigheter, at penger generert av fotballen forsvant ut av fotballen, og at investorer fikk stor grad av innflytelse over en klubbs spillerlogistikk. Det var flere tilfeller der TPO-selskaper hadde tatt over klubbers transferaktivitet. TPO førte til en spiral av gjeld og avhengighet. Spillerne ble redusert til verdipapirer.

I FIFAs Regulations on the Status and Transfers of Players artikkel 18 heter det:

«No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.»

NFF har tolket det slik at forbudet kun dreide seg om økonomiske rettigheter i enkeltspillere. Å eie økonomiske rettigheter i hele spillerstallen var fortsatt lov, mente NFF.

«Tillate tredjemann å investere i hele spillerstallen klubben til enhver tid har under kontrakt, mot at tredjemann mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet i et gitt år, eller over et antall gitte år. Regnskapsperiodene skal følge regnskapsår», skrev NFF til sine klubber.

Dette er ikke godkjent av FIFA og tolkningen er noe som blir tatt opp jevnlig av representanter i FIFA.

FK Bodø/Glimt er allerede nest største eier i Nordlandsglimt AS, og med alle spillersalgene og sportslig og økonomisk suksess de siste årene så er det virkelig ingen poeng å opprettholde denne merkelige konstruksjonen. FK Bodø/Glimt har profesjonell og god økonomistyring og spillerkjøp og spillersalg og eierskap av spillerlisenser burde definitivt reintegreres i klubben. Det vil også gi bedre innsikt i klubbens helhetlige økonomi for medlemmer og offentligheten.

Her kan det være klokt å komme seg ut av det før man blir tvunget av FIFA, eller den økonomiske situasjonen til klubben endrer seg. Det er ingen grunn til å tro at noen av de andre aksjonærene vil motsette seg en avtale om avvikling og reintegrering, og at avvikling kan skje etter mønsteret fra Start En Drøm AS, som ble avviklet og alle verdier og rettigheter tilbakeført klubben uten heftelser.

Styrets vurdering av forslaget:

I inngangen til denne sak er det noen viktig grunnleggende premisser;

 • NordlandsGlimt AS er et aksjeselskap som reguleres av aksjeloven
  • NordlandsGlimt AS har per i dag ingen verdier som kan realiseres.
  • Eierskap og rettighetene til spillerstallen til FK Bodø/Glimt ligger i klubb

Historien

NordlandsGlimt AS ble etablert i februar 2011. Selskapet ble den gang etablert som en del av «redningsaksjonen» fra samfunns- og næringslivet for å berge FK Bodø/Glimt fra å gå konkurs. Klubben har i dette perspektivet svært mye å takke aksjonærene for, og disse oppfattes da også som ‘venner’ av klubben, og det har aldri vært et tema om utbytte fra selskapet.

I FK Bodø/Glimt er NordlandsGlimt (NG) et viktig verktøy for spillerlogistikken. Ved etableringen av NG var det to forhold som var særlig sentrale:

 • Tidligere gjeld ble konvertert til aksjer i selskapet
 • Det ble den gang tilført noe frisk kapital (Bodø Energi) for å skape et handlingsrom for spillerlogistikken


I desember 2014 (med virkning fra mars 2015) vedtok FIFA nye regler og retningslinjer for tredjepartseierskap. Dette resulterte i endringer/justeringer av avtaleverket for NordlandsGlimt, som da også ble godkjent av NFF i 2016. Endringene av avtaleverket ble da også presentert Årsmøtet i 2016.   

NordlandsGlimt har gjennom dette avtaleverket ikke eierskap til spillerrettighetene, hverken når det gjelder enkelt spillere eller spillergruppen som helhet. Eierskapet til spillerrettighetene tilligger FK Bodø/Glimt. NordlandsGlimt har riktignok økonomiske interesser i spillerlogistikken, men rettighetene og beslutningsmyndigheten ligger i klubb. I overgangssaker er det derfor kun en dialog med styreleder i NG, om økonomiske rammer og informasjon om fremdrift i forhandlinger.

I samarbeidsavtalen mellom FK Bodø/Glimt og NordlandsGlimt fra 2016 er formålet med selskapet definert på følgende måte:

Det har vært konsensus om at et eventuelt overskudd i selskapet skulle brukes i tråd med selskapets formål, og selskapet har da også (i tillegg til spillerlogistikken) bidratt til å understøtte utvikling og drift av akademiet, men også andre definerte prosjekter og tiltak som er vurdert innenfor formålet. Selskapet har heller ikke vært i en posisjon hvor det har vært aktuelt eller relevant å ta ut utbytte for aksjonærene. Det sentrale har vært å holde driften av selskapet i balanse over tid, og at selskapet har kapital til å dekke nødvendige driftskostnader. Det vurderes fortløpende om fordelingsnøkkelen mellom FK Bodø/Glimt og NordlandsGlimt skal justeres ytterligere til fordel klubb (i dag 60% NG og 40% BG), eller ha en mer fleksibel innretning.

I NordlandsGlimt AS er det 32 aksjonærer, og hvor klubben har 13% av aksjene. Historisk har klubben hatt et nært og viktig samarbeid med samfunns- og næringslivet i byen og regionen. Etableringen av NordlandsGlimt AS var viktig for å kunne videreføre klubben fra de kritiske årene 2009 og 2010, og har hatt avgjørende betydning i de krevende årene fra 2011 til 2017. Selv om klubben nå er i en helt annen økonomisk situasjon vurderes det som viktig å bevare de instrumentelle verktøyene, da disse også har vært svært velfungerende i forhold til klubbens nåværende posisjon i toppen av norsk fotball.

Jf. ovennevnte er det styrets vurdering at;

 • Innretningen og avtaleverket knyttet til NordlandsGlimt AS tilfredsstiller de krav, regler og retningslinjer som er gjort gjeldene av FIFA
  • Eksisterende avtaleverket som regulerer innretningen av NordlandsGlimt AS er godkjent av NFF.
  • Styret vurderer NordlandsGlimt AS, som et godt og velegnet instrument for å opprettholde og videreutvikle FK Bodø/Glimt som en toppklubb i Norge.
  • Styret ser det også som fordelaktig med å ha ei gruppe med Glimt venner samlet i et AS hvis klubben ved et senere tilfelle skulle ha behov for frisk kapital enten rundt drift av klubb eller nye spillerkjøp. En rettet emisjon i NG kan da være en veldig hurtig og effektiv måte å tilegne oss kapital.

Styret støtter ikke forslaget

6.3 Overføring av IK Grand Bodøs spillerett i 1. divisjon kvinner til FK Bodø/Glimt

Forslagsstiller:

Styret

Forslag:

FK Bodø/Glimt skal med virkning fra 1. januar 2024 å overta IK Grand Bodøs rett (lisens) til å spille i fotballens 1. divisjon for kvinner (eventuelt en annen divisjon i 2024 som konsekvens av sportslige resultater i sesongen 2023), og herunder alle rettigheter og plikter knyttet til lisensen samt det korresponderende økonomiske og administrative ansvaret.

Årsmøtet gir FK Bodø/Glimts styre fullmakt til å fremforhandle og inngå en endelig avtale om overtakelsen i tråd med Norges Fotballforbunds kriterier samt i henhold til føringer fra årsmøtet. Videre gis styret fullmakt til å foreta alle nødvendige handlinger for å effektuere overtakelsen.


Bakgrunn:

Styrene i FK Bodø/Glimt og IK Grand Bodø inngikk 25. november 2022 en samarbeidsavtale som har til formål å skape en best mulig plattform for en kvinne-/jentesatsing i FK Bodø/Glimt samt å styrke og forbedre kvinne-/jentesatsing i IK Grand Bodø og regionen i tidsperioden frem til den nye satsingen iverksettes for fullt i FK Bodø/Glimt, dvs. fra 1. januar 2024. Samarbeidsavtalen har en varighet frem til 31. desember 2023, og angir blant annet styrenes enighet om at FK Bodø/Glimt skal overta IK Grand Bodøs spillerett (lisens) i 1. divisjon kvinner (eller annen divisjon som følge av sportslige resultater i 2023) med virkning fra 1. januar 2024.

I henhold til NFFs regelverk må klubb som ønsker innplassering i seriesystemet, herunder ved overtakelse av plassen(e) til en annen klubb, søke NFFs forbundsstyre om tillatelse. Normalt er siste søknadsfrist 1. oktober dersom en eventuell godkjenning skal få virkning for påfølgende sesong, og søknaden til Forbundsstyret må minimum ha følgende vedlegg:

 • Protokoll fra årsmøte i klubben som skal gi fra seg lag. Av protokollen må det fremgå at årsmøtet har besluttet at klubben skal gi fra seg nærmere angitt(e) plass(er) i seriesystemet til en navngitt klubb.
 • Protokoll fra årsmøte i den klubben som skal overta lag. Av protokollen må det fremgå at årsmøtet har besluttet at klubben skal ta det administrative og økonomiske ansvaret for angitte lag fra et angitt tidspunkt.
 • En bekreftelse på at minimum 50 % av spillerne som i inneværende sesong har deltatt på lag som ønskes overført, vil melde overgang til den nye klubben.
 • Undertegnet og datert avtale mellom de to klubbene.

NFF forbeholder seg retten til å stille andre vilkår og forutsetninger i forbindelse med behandlingen av den enkelte sak, og det vises til NFFs kriterier inntatt i saksdokumentene.

Prosessen med FK Bodø/Glimts overtakelse av IK Grand Bodøs spillerett (lisens) i fotballens 1. divisjon (eller annen divisjon) for kvinner vil etter dette i korthet fordre følgende:

 • Årsmøtevedtak i begge klubber
  • Inngåelse av en overtakelsesavtale mellom klubbene (v/styrene)
  • Søknad til og samtykke fra NFF om plassovertakelse
  • Prosess med ansatte (spillere, trenere mv) ifm overgang til/ansettelse i FK Bodø/Glimt
  • En gjennomgang med og/eller varsel til avtalepartnere og kreditorer
  • Transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som FK Bodø/Glimt skal overta fra IK Grand Bodø i forbindelse med overtakelsen av laget tilordnes FK Bodø/Glimt fra 1. januar 2024

6.4      Æresmedlemsskap

Det vises til årsmøtet mars 2022 hvor det ble fremmet følgende forslag som fikk tilslutning fra medlemmene.

«Styret iverksetter en prosess med mål om å få dette inn i vedtektene, samt sikre at det utvikles en instruks, som kan vedtas av Årsmøtet ved første anledning».

I styremøte 05.12.2022 ble det videre vedtatt følgende:

«Styret oppnevner følgende komite for å forberede sak om Æresmedlemskap på kommende årsmøte i mars 2023:

 1. Stephan Skjelvan (styremedlem – leder av gruppen)
 2. Jacob Klette (opprinnelig forslagsstiller årsmøte for 2022)
 3. Svein Tore Hansen (representant fra Administrasjonen)»

Forslag:

Årsmøte i FK Bodø/Glimt vedtar følgende statutter for klubbens Æresmedlemskap:

§ 1
Æresmedlemskap i FK Bodø/Glimt er klubbens høyeste orden og skal henge svært høyt. Utnevnelse til æresmedlemmer kan personer som har ytet klubben særskilt stor tjeneste over lengre tid, hovedsakelig frivillig ulønnet innsats. Slik innsats kan imidlertid også være knyttet til:

 • Sportslige prestasjoner (kun unntaksvis)
 • Dugnadsarbeid
 • Ivaretakelse av ulike verv
 • Ekstraordinær rolle som ambassadører og omdømmebyggere

Æresmedlemmer utnevnes på klubbens årsmøte og anerkjennes med diplom samt en glassplakett med inskripsjon. Æresmedlemmer tilkommer:

 • To billetter til alle klubbens hjemmekamper hvorav den ene er personlig
 • Gratis medlemskap i klubben til evig tid (kun æresmedlemmet)
 • Invitasjon til andre arrangement i klubbregi med ledsager der dette er naturlig

§ 2
Innsatskruset tildeles årlig på årsmøtet til den eller de personer som har gjort en særlig eller spesiell innsats foregående år. Innsatskruset kan også tildeles på bakgrunn av mange års historisk innsats.

§3
Hedersbevisningskomiteen velges av årsmøtet for 4 år av gangen og skal bestå av 3 medlemmer, hvorav leder velges særskilt. Utvalgsmedlemmer bør ha lang og inngående kjennskap til klubbens historie. Komiteen kan innhente eller selv fremme forslag på kandidater til hedersbevisninger. Likeså kan enkeltpersoner som er medlem av FK Bodø/Glimt fremme forslag, men da gjennom komiteen. Skriftlig begrunnet innstilling sendes klubbens styre som har endelig beslutningsmyndighet. Det kreves enstemmig vedtak i styret. Forslag og innstillinger behandles konfidensielt.

§4
Aktive spillere på klubbens førstelag i fotball honoreres for hver hundrede obligatorisk spilte kamp (100, 200, 300 osv). Spiller anerkjennes med glassplakett med inskripsjon som utdeles ved en passende anledning. Ved mer enn 300 spilte kamper tilkommer også spiller livsvarig en sesongbillett til alle klubbens kamper. Tildeling skjer i forbindelse med klubbens kamparrangementer eller ved annen passende anledning.

§5
Hederstegn utdeles fortrinnsvis i forbindelse med klubbens årsmøte. Daglig leder og hedersbevisningskomiteens leder forestår utdelingen som skal ha en høytidelig og passende ramme.

§6
Disse statutter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 dels stemmeflertall.

Jf. §3 innstiller styret på følgende personer til klubbens Hedersbevisningskomitee;

Leder   Ørjan Berg
Medlem Tor Ove Falch
Medlem Berit Wilhelmsen