Kontrollkomiteens beretning


Kontrollkomiteen har hatt syv møter i 2020.  Herav seks referatførte møter med klubbens daglige leder, økonomisjef og styrets leder i løpet av regnskapsåret for å følge opp klubbens drift, administrativt og sportslig, og de disposisjoner som er gjort som påvirker klubbens sportslige og økonomiske resultater. Kontrollkomiteen har gått gjennom årets styredokumenter og de dokumenter som styret legger frem for årsmøtet. Det gjelder regnskap, styrets og revisors beretning, samt budsjett for 2021.

Regnskapet for FK Bodø/Glimt for 2020 viser et overskudd på kr 22 155 031, en resultatforbedring på kr 22 145 031 utover årets budsjett og på kr 10 404 653 i forhold til resultat 2019. Kontrollkomiteen har merket seg at om lag 11,6 millioner kroner av resultatforbedringen kommer fra spillersalg utover budsjett.  Den øvrige resultatforbedringen utover budsjett utgjør om lag 10,6 millioner kroner. På inntektssiden er resultatet eksklusive post for spillersalg om lag 22,8 millioner kroner bedre enn budsjett. De vesentligste merinntektene er marked/media/reklame og sponsor. Kostnadssiden er om lag 12,2 millioner kroner utover budsjett. Av dette om lag 6 millioner kroner merkostnader lønn.  Helheten i dette er at klubben har levert en vesentlig bedre drift enn forutsatt i budsjettet for 2020. Den vesentligste direkte forklaringen til dette er de svært gode sportslige resultater. Betydningen av den nøkternhet som preger alle deler av klubben, skal heller ikke undervurderes.

Klubbens egenkapitalen er positiv med kr 40 835 376. Klubben har ingen langsiktig gjeld eller pantstillelser. Det er heller ikke stillet sikkerhet eller garantier for daglig leder, styremedlemmer eller noen av deres nærstående parter.

Klubben legger frem et budsjett for 2021 med et overskudd på kr 2 500 000. Kontrollkomiteen har også fått seg forelagt, og har gjennomgått med klubbledelsen, de langsiktig scenario og planer for økonomisk bærekraft som klubben arbeider etter. Kontrollkomiteen mener at denne langsiktige tenkningen er preget av nøkterne og ansvarlige vurderinger. 

Kontrollkomiteen vil gi styret og ledelsen honnør for måten de har arbeidet med sport, utvikling, omdømme, HMS, økonomi, og strukturer i det administrative arbeidet på. Det har vært et kompetent og planmessige arbeide over år. Sportslig har klubben denne sesongen levert en historisk god prestasjon. Ikke bare for klubben, men i norsk toppfotball. Aldri har noen eliteserieklubb vunnet med så mange poeng og større seiersmargin, og aldri har noen klubb hatt høyere prosent seierssnitt eller høyere scoringssnitt. Slik kunne vi fortsatt med om lag 15 andre historiske toppnoteringer!

Klubbens sportslige resultater og positive rolle som en fremmer av bærekraftmål har medført at også klubbens omdømme, fra et godt utgangspunkt, er blitt ytterligere styrket. Klubben fikk Nordland Fylkes kulturpris 2020. Dagbladets lesere kåret klubben til Årets Idrettsnavn 2020.

Norsk Toppfotball kåret FK Bodø/Glimt som Årets klubb i Eliteserien i 2020. Om prisen sies det blant annet: » Prisen er først og fremst en påskjønnelse til de som jobber på klubbkontoret. Prisen skal inspirere og motivere til en best mulig innsats på de administrative oppgavene som klubbledelse, markedsarbeid, økonomistyring, supporter engasjement og lignende, og prisen er derfor også en hyllest og honnør til klubbens medarbeidere innenfor disse områdene».

Og om prisvinneren FK Bodø/Glimt uttales: «Klubben har vist unik evne til å følge opp samarbeidspartnere, samt deltatt på en positiv måte i fellesskapet norsk toppfotball. I tillegg har klubben vist en positiv administrasjonsutvikling. Det vektlegges at klubben har stilt opp på alle forespørsler med spillerprofiler i ulike aktiviteter i et særs vanskelig år for alle som bedriver idrett. Klubben er åpen, positiv og er en foregangsklubb på alt deres arbeid.»

Kontrollkomiteen slutter seg til begrunnelsen og takker styrets leder og klubbens daglige leder for et meget godt samarbeid i året som er gått.

Bodø, 01.03. 2021.