Visjon, verdier og virksomhet


Det har vært en svært aktivt år, og det har vært jobbet iherdig og godt for å videreutvikle klubben og samtidig ha realistiske forventinger til å innfri klubbens overordnede og ambisiøse målsettinger over tid.

Visjonen «Vi ska gjør nordlendingan stolt!» og misjonen «Bodø/Glimt førr evig!» ligger fast.

GI ALT

Våre kjerneverdier er rammet inn under benevnelsen: GI ALT ! (Glad – Inkluderende – Ambisiøs – Lojal – Troverdig), mens klubbens målsettinger for A-lag, Glimt akademiet og Barne- og ungdomsavdelingen er uttrykt på følgende måte: 

Hovedmål: Vi skal gi nordlendinger muligheten til å spille i eliteserien for FK Bodø/Glimt

Hovedmål: Vi skal utvikle spillere for salg til Europas 15 beste ligaer.

Innenfor de respektive virksomhetsområder er følgende mål definert:

  • FK Bodø/Glimt skal alltid være i eliteserien og ha en nord-norsk profil
  • Glimt-akademiet skal være en av landets tre beste fotballakademier, og utvikle spillere både til eget eliteserielag og internasjonale klubber
  • Gi alle spillerne en god fotballopplevelse preget av trygghet, mestring, trivsel og mulighet til sportslig og menneskeligutvikling.             

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

For både Glimt akademiet og B/U-avdelingen skal det være et mål om: Flest mulig – lengst mulig – best mulig.

Styret er svært opptatt av at arbeidet i klubben må være forankret i en solid, god og trygg organisatorisk og økonomisk plattform, og at dette er kjernen for klubbens arbeid med å nå sine sportslige ambisjoner. I tiden fra 2010 og frem til sommeren 2017 var det et sterkt fokus på å opprettholde klubbens økonomiske soliditet. I samme tidsrom var det samtidig svært liten oppmerksomhet på å bygge og utvikle klubben som en profesjonell og god organisasjon, noe som også er en nødvendig forutsetning for å kunne være konkurransedyktig i norsk toppfotball. Opprykket i 2017 ble derfor sett på som en mulighet til å satse hardere og skape nødvendige rammebetingelser.

Med bakgrunn i de mål, ambisjoner og planer som ble fremlagt på Årsmøtet i 2019 har styret derfor jobbet ut fra et 3-års perspektiv på å bygge og utvikle FK Bodø/Glimt med nødvendig og gjennomgående Eliteserie standard. Vi står nå på terskelen inn i det tredje året av denne 3-årsplanen, og det er gledelig å kunne rapportere at vi har lagt en god plattform for å kunne innfri målene våre i løpet av 2020. Dette som et grunnlag for videre drift som norsk toppklubb.

Basert på refererte 3-års plan er styret svært tilfreds med at klubben har skapt og etablert et solid økonomisk fundament, og en organisatorisk plattform, for videreutvikling og profesjonell drift av klubben i ei fremtid.

VÅRRES MÅTE  

Det er åpenbart at klubben (i tråd med sine verdier) har ambisiøse og krevende mål for sin virksomhet, men samtidig er det ingen åpenbar sammenheng mellom klubbens tidligere ressursgrunnlag (eksempelvis økonomiske inntektsbase, demografi og geografi) og våre muligheter til å nå de mål vi har satt oss i fellesskap. I dag har klubben over doblet sin inntekstbase siden 2017, og har i tillegg god kostnadskontroll. Utviklingen fra 2017 og frem til 2021 er svært spesiell i positiv forstand både hva gjelder det sportslige, organisatoriske og økonomiske.

Det er over tid en nær sammenheng mellom klubbenes finansielle plattform og tabellposisjon. I den grad FK Bodø/Glimt skal kunne være en stabil Eliteserieklubb, ble det på årsmøtet i 2019 tilkjennegitt, at klubben er avhengig av å øke vår inntektsbase, for å kunne bære kostnadene som følger av å skulle være en stabil Eliteserieklubb. Det er viktig for klubben å sikre en underliggende drift som har bærekraft over tid. De siste årenes sportslige suksess har gitt oss muligheter til å bygge klubben stein på stein, og samtidig styrke solide og mer langvarige inntektsstrømmer enn de to store driverne i fotballøkonomien. Det er en kjensgjerning at den største kortsiktige verdiskapingen i en fotballklubb kommer gjennom:

  1. Sportslige resultater
  2. Spillersalg (utvikle spillere for salg til andre og større klubber)

De 2 siste årene har sportslig suksess bidratt til at klubben har levert svært gode tall på disse områdene. Etter styrets vurdering har det vært avgjørende for en klubb som FK Bodø/Glimt (i samarbeid med NordlandsGlimt), å klare og generere et tilfredsstillende inntektsnivå gjennom spillersalg, for deretter å kunne ha en realistisk mulighet til å bygge en stabil Elitserieklubb og fortsette satsingen på talentutvikling. Det er gledelig at denne strategien har vært vellykket og god.

Klubben opererer nå med kostnadsnivå som i løpet av 2-3 år bør kunne balanseres med stabile inntektsstrømmer uten å måtte gjennomføre spillersalg på ca. 15 – 20 mill pr år for å kunne opprettholde dagens drift på samme nivå som i 2020, eller prestere en topp 3 plassering.   

Styret har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i klubbens styringsdokument «Vårres måte». Dokumentet «Vårres måte» er etter styrets vurdering en god ramme for vårt arbeid, da det er helt avgjørende at klubben både utvikler seg og styres i forhold til den samfunnskontekst og ressursbase som er tilgjengelig i en nord-norsk toppklubb. I praksis vil det si at klubben ikke kan kopiere andre klubber i mer befolkningstette områder eller med en større ressursbase, men at klubben må utvikle sin egen måte å drive toppklubb i en nord-norsk sammenheng. I den nærmeste tiden vil det også være naturlig å foreta noen justeringer i våre strategiske retningslinjer slik at de kan ramme inn virksomheten på en fornuftig og god måte i forhold til klubbens nye utgangspunkt.

Diagram 1: Driftsinntekter 2015-2021 (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare Eliteserieklubber)
Diagram 2: Driftskostnader 2015-2021 (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare Eliteserieklubber)
Diagram 3: Oversikt netto transfer (sammenlignet mot gj. snitt hos fire sammenlignbare Eliteserieklubber)