Administrasjon og organisasjon


Det er etter styrets vurdering et godt arbeidsmiljø i klubben. Dette understøttes av arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført ved årsskiftet 2021/22. Styret vet at det legges ned en svært stor arbeidsinnsats blant klubbens ansatte. Styret har som tidligere år også i 2021 vært noe bekymret for arbeidsbelastningen.

Gjennom året er det satt i verk tiltak for å styrke klubben, og gi oss nødvendig kvalitet ogstandard på våre virksomhetsområder. Det er likevel slik at selv om klubbens administrasjon er ytterligere styrket  i løpet av 2021, vil det være nødvendig å videreutvikle organisasjonen ytterligere for å kunne ha tilstrekkelige bemanning og forvente nødvendig kvalitet på viktige arbeidsområder.

Klubbens administrasjon har ved 1. mars 2022 følgende bemanning:

Stilling Navn
Daglig lederFrode Thomassen
Leder økonomi og administrasjonSvein Tore Hansen
Personal- og administrasjonsmedarbeiderLiz Leivers
ForretningsutviklerBenedicte Halvorsen
ArrangementsansvarligØrjan Heldal
ArrangementsmedarbeiderBeathe Falch
Billettansvarlig og EuropakoordinatorJoe Foster
Leder Marked- og salgTom Steffensen
Markeds- og salgsmedarbeiderRunar Berg
Markeds- og salgsmedarbeiderMarkus Fodstad
ButikkmedarbeiderJohn-Håkon Nybakk
Markedsansvarlig – digitale/sosiale medierRegine Boym
Innholdsprodusent digitale medierNiklas Aune Johnsen
Innholdsprodusent digitale medierVilde Hiller Rasmussen
Sportslig administrativ lederHåvard Sakariassen
UtviklingslederGregg Broughton
Leder Barne- og ungdomsavdelingenØrjan Berg
AktivitetslederCato Moan
Administrator Barne- og ungdomsavdelingenBeathe Falch
Bane-/vaktmesterThor Lihall
Ass. materialforvalter bane-/vaktmesterHåvard Henriksen

Kjønnsbalansen i administrasjonen er 5 damer og 16 menn. Foreldrepermisjon er tatt ut av fire av våre ansatte, to damer og to menn, i løpet av 2021. Det er like forutsetninger for å arbeide i klubben uansett kjønn eller funksjonsevne. Det er gjennom de siste årene etablert en god kjønnsmessig balanse i administrasjonen, og styret er fornøyd med kompetansebyggingen som er gjennomført. Klubben har fortsatt en relativ liten, men effektiv administrasjon, og det vil være viktig med god oppfølging av den enkelte medarbeider. Det vil være viktig at dette arbeidet prioriteres ytterligere i 2022.

Klubben har i 2021 ikke drevet noen forsknings- og utviklingsarbeid.

Klubben har gjennom sitt medisinske apparat en kontinuerlig dialog for å redusere sykefravær, ulykker og skader. Det arbeides daglig med skadeforebyggende tiltak, men løpet av året har vi hatt noen langtidsskader. Det er styrets klare oppfatning at det jobbes meget godt i klubbens medisinske-/fysiske apparat.

Utover problematikken knyttet skader og i forhold til yrket som fotballspiller oppleves det totale sykefraværet i klubben som normalt. I 2021 har vi hatt et sykefravær på 1.110 dager, hvorav 489 langtidsskader. Styret vil ellers opplyse at virksomheten ikke gir noen skader på det ytre miljø. Klubbens medisinske støtteapparatet har i 2021 bestått av følgende personer;

StillingNavn
Medisinsk ansvarlig (lege)Morten Sørgård
Fysisk trener/Leder fysioterapiMike Brown
FysioterapeutLaura Brown
FysioterapeutRobert Scarborough
Fysisk trenerVetle Veierød
FysioterapeutLydia Smith
LegeTore Michaelsen

I henhold til klubbens styringsdokumenter skal klubben være organisert slik at den sikrer kontinuerlig forbedring av A-laget, spillerutvikling, barne- og ungdomsfotballen, samt klubben som helhet.

Klubben har en en-leder modell, og arbeider mot å skape en tilpasset og kompetent administrasjon. Det er tatt store steg på dette området de siste årene, og det som gjenstår at knyttet til kapasitetsutfordringer i forhold til de krav og arbeidsoppgaver som tilligger det å være en Eliteserieklubb.

I tillegg til våre ansattes aktiviteter gjennomføres det en omfattende innsats fra frivillige i klubbens organisasjon. Det er en utfordring å få vervet flere i det frivillige apparatet, slik at belastningen på de som i dag bidrar ikke blir for stort, og at disse fortsatt kan arbeide med glede og entusiasme. I tillegg til å styrke rekrutteringsarbeidet av frivillige vil det være nødvendig å intensivere arbeidet for å gi de frivillige et løft, slikat vi som klubb i enda større grad får verdsatt det betydelig og viktige arbeidet som de frivillige gjør. Å tilrettelegge for dette blir forhåpentligvis lettere når korona-pandemien kommer under kontroll.