Enkeltsaker

Gjennomgående tilbud for jenter/kvinner

I oktober 2017 vedtok styret at klubben skulle vurdere oppstart av jentefotball, og i oktober2020 ble den første treningen for jenter født 2015 gjennomført. Det er svært gledelig at klubben nå har startet opp med aktivitet for begge kjønn i barnefotballen. Dette arbeidet vil videreføres i de nærmeste årene, og styret har da også gjennom året fattet et positivt vedtak også i forhold til eventuelt å starte damelag. Dette arbeide vil foregå i nær dialog med NFF Nordland og de andreklubbene i byen, da klubben ønsker å være en pådriver for at også jenter og damer skal kunne hagode rammebetingelser for utvikling av sitt potensiale.

Styret i Glimt har siden 2020 hatt et klart ønske om å etablere et fullverdig aktivitetstilbud for jenter/damer som en del av Fotballklubben Bodø/Glimt.

De to siste årene har vært preget av høy aktivitet i klubben på flere fronter. Klubben har deltatt i Europeiske turneringer og har også igangsatt et strategisk viktig arbeid med etablering av ny arena og storstue for Bodø og regionen.

I 2021 har en arbeidsgruppe bestående av Glimt og Grand jobbet med å definere målbildet for en damesatsing som gir jentene like muligheter som guttene. Samtalene har vært målrettet og konstruktive, og Grand har tilført viktig innsikt og forståelse av hva en damesatsing må inneholde.

Nasjonalt står toppklubbene og fotballforbundet sammen om å bidra til forbedring og profesjonalisering av dame-/jentefotballen. Mange eliteserieklubber har de siste årene startet seniorlag for kvinner på lavere nivå med mål om fremtidig toppsatsing. I Bergen har Sandviken nylig avviklet egen toppsatsing for videreføring av satsingen i Brann-regi fra 2022.

Nå er tiden moden for oss som toppklubb å ta neste steg med en konkret utreding og planlegging av oppstart av et damelag i gul drakt. En fremtidig oppstart skal skje med bakgrunn i et faktabasert grunnlag som sikrer tilgang til nødvendig infrastruktur, samt tilpassede sportslige, økonomiske (finansiell bæreevne) og administrative rammebetingelser. Klubben vil selv finansiere et prosjektarbeid for å gjøre nødvendige analyser og vurderinger lokalt og nasjonalt.

Fotballklubben Bodø/Glimt har prestasjonsutvikling og bærekraft som sentrale dimensjoner i sin virksomhet, og det er derfor både viktig og naturlig at klubbens tilbud favner begge kjønn. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet med mål om damelag i gult fra forhåpentligvis så tidlig som 2023.

ÅRSMØTE – HYBRID (FYSISK OG DIGITALT) DELTAKELSE 
ELLER BARE FYSISK DELTAKELSE

I følge NIFs lov er det styret som bestemmer formen på gjennomføringen av Årsmøtet.
Styret har som kjent innkalt til (bare) fysiske møter nåde det gjelder det ekstraordinære Årsmøtet 22. februar 2022 og det ordinære årsmøtet 14. mars 2022. Styrets vurdering var knyttet til at klubben historisk sett har gjennomført sine årsmøter fysisk og det faktum at vi etter ‘åpningen’ av samfunnet så på dette som en mulighet til å igjen å få gleden av å samle medlemmene fysisk.

I etterkant av dette har flere av klubbens medlemmer uttrykt et sterkt ønske om at deltakelse også på våre Årsmøter kan skje digitalt. Det er også slik at Idrettstinget i 2021 har åpnet for at organisasjonsledd kan avholde årsmøter fysisk, ved digitalt oppmøte eller som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte.

Styret mener det finnes gode grunner for at klubben i fremtiden skal arrangere sine årsmøter både fysisk og digitalt, og vil gjerne høre ut medlemmene om hva som er en preferert løsning. Styret ønsker å bruke de kommende medlemsmøtene til å avklare hvordan formen på årsmøtene skal være for fremtiden. 

STATUEPROSJEKTET – HARALD ‘DUTTE’ BERG – FØRR EVIG

I 2006 kom daværende styreleder Benn Eidissen på den fantastiske ideen om en statue av fotballegenden Harald «Dutte» Berg utenfor Aspmyra. I mange år etter dette ble det forsøkt å overtale Harald til å bli med på ideen, men i utgangspunktet ønsket han ikke en statue av seg selv alene, men kunne i starten gå med å få laget 11 statuer, av gjengen som startet cupfinalen i 1975.

I 2018 på «Agenda Nord-Norge» ble Dutte fortjent og naturlig hyllet med hederspris. I den forbindelse ble idéen om å koble realiseringen av statuen sammen med støtte til Glimt-akademiet skapt. Ønskemålet var å skape et kunstverk som både reflektert fortid, nåtid og fremtid – og da i tråd med klubbens visjon ‘Førr evig.’ Ideen hadde nå fått et nytt innhold – og Harald – med god støtte fra sin kone Randi – syns dette var en god ide.

Tanken var videre å finne aktører som ville spleise på statuen og samtidig bidra økonomisk til klubbens talentutvikling lokalt og regionalt. I så måte ville kunstverket bli et synlig symbol somhandler om mer enn personen Harald Berg, selv om han er den suverent største i Glimt-historien. Statuen vil symbolisere både klubbens stolte historie, dagens Glimt-lag og ikke minst klubbens talentutvikling og fremtid.

Arbeidet nærmer seg nå en avslutning og det er en glede å melde til Årsmøtet at det tas sikte på en avduking på Aspmyra høsten 2022. Et kunstverk som er laget av kunstneren Errol Fyrileiv.

For å realisere prosjektet flere aktører bidratt, både til skapelsen av statuen, men også til å sikre en stabil drift av Glimt-akademiet de siste årene. Styret ønsker i den forbindelse å takke Eidissen Consult, Nordlandsglimt, Salten Aqua, Sparebank1 Nord-Norge, LNS, Rana Gruber, Gunvald Johansen og Bodø Kommune. Styret ønsker videre å rette en spesiell takk til initiativtaker Benn Eidissen.

NYE BODØ STORSTUE

Siden 2018 har Bodø/Glimt hatt en enestående sportslig utvikling, som har bidratt til flere muligheter, og noen utfordringer, for drift av klubben og eget stadion. Vi har en lang, hendelsesrik historie på Aspmyra Stadion. Utviklingen i klubben både sportslig ogadministrativt går på tross av det Aspmyra kan tilby oss som hjemmebane både i dag og i fremtiden. Vi møter krav fra reglement i norske og internasjonale konkurranser som må løses på kort og lang sikt. Skal vi opprettholde vår posisjon, og fortsatt ha muligheten til å spille kamper i større, internasjonal regi i Bodø, er dette krav vi må møte. Dette er i dag krevende arbeid for organisasjonen vår, og for den slitne infrastrukturen vi har rundt oss på Aspmyra.

Det har i flere år vært tanker og ønsker om en ny arena for Bodø/Glimt. I sommeren 2021 begynte klubben aktivt å arbeide med konkrete planer. Prosjekt- og byggeledelsesselskapet Advansia har prosjektledelsen, og har bidratt med kompetanse på bygg og bærekraft, samt inspirert oss til å tenke innovativt. De konkrete planene, presentert på en pressekonferanse holdt av klubben 24. september 2021, la grunnlaget og mulighetsrommet for det klubben ønsker bygd i dag: ei nystorstue for Bodø og regionens befolkning.

Klubben og byens grunnbehov for ny arena oppsummeres i følgende 4 punkter:

  • Sportslige prestasjoner: som nevnt ovenfor, har sportslige prestasjoner ført til kvalifisering til konkurranser som har strengere krav til infrastruktur enn norsk Eliteserie. Det er behov for oppgradering og større arealer for å møte disse kravene, samt vedlikehold for å opprettholde nåværende infrastruktur. For å videreutvikle tilbudet for alle lag, og muligheten for å en dag inkludere kvinnefotball, trenger vi også utvidede trenings-, oppholds-, og garderobefasiliteter.
  • Bærekraftig utvikling og inspirasjonsarena: gjennom Action Now har klubben tatt et strategisk valg om å kommunisere, skape handling, støtte og være møteplass for fremtidens bærekraftige løsninger. Vi gjør stadig utviklingsgrep på Aspmyra relatert til både drift og kampdag, mendisse grepene er sjeldent bærekraftige langs hverken klima- og miljømessig eller økonomisk akse, selv om vi arbeider systematisk for å finne best mulig løsning på hver front. Det blir mer og mer utfordrende å gjøre ekstra grep relatert til bærekraft i drift, og holde høy nok kvalitet på Aspmyra for kampgjennomføring og publikumstilbud.
  • Storstue for idrett og kultur: en idrettsklubb er ofte kjernen i et lokalsamfunn. I Bodø er detmange sterke klubber som er eksempler på dette. En ny storstue vil være et samlepunkt forstørre arrangement, samt prosjekter som fremmer sosial bærekraft, for eksempel en ungdomskafé, og aktivitet for både unge og eldre. Dette kan vi legge til rette for ved gode sosiale grep i ei nystorstue.
  • Opplevelser i et arktisk klima: vi har spilt Eliteseriekamper i snøvær, og sett en kamp satt påpause grunnet snømåking på Aspmyra i 2021. Billetter og sesongkort selges ofte ut pålangsidene våre, men vi selger sjeldent ut hele Aspmyra når publikum må sitte på kortsider uten tak i Bodø-vinteren.

Siden 2018 har Bodø/Glimt hatt en enestående sportslig utvikling, som har bidratt til flere muligheter, og noen utfordringer, for drift av klubben og eget stadion. Vi har en lang, hendelsesrik historie på Aspmyra Stadion. Utviklingen i klubben både sportslig ogadministrativt går på tross av det Aspmyra kan tilby oss som hjemmebane både i dag og i fremtiden. Vi møter krav fra reglement i norske og internasjonale konkurranser som må løses på kort og lang sikt. Skal vi opprettholde vår posisjon, og fortsatt ha muligheten til å spille kamper i større, internasjonal regi i Bodø, er dette krav vi må møte. Dette er i dag krevende arbeid for organisasjonen vår, og for den slitneinfrastrukturen vi har rundt oss på Aspmyra.

Det har i flere år vært tanker og ønsker om en ny arena for Bodø/Glimt. I sommeren 2021 begynte klubben aktivt å arbeide med konkrete planer. Prosjekt- og byggeledelsesselskapet Advansia har prosjektledelsen, og har bidratt med kompetanse på bygg og bærekraft, samt inspirert oss til å tenke innovativt. De konkrete planene, presentert på en pressekonferanse holdt av klubben 24. september 2021, la grunnlaget og mulighetsrommet for det klubben ønsker bygd i dag: ei nystorstue for Bodø og regionens befolkning.

Klubben og byens grunnbehov for ny arena oppsummeres i følgende 4 punkter:

  • Sportslige prestasjoner: som nevnt ovenfor, har sportslige prestasjoner ført til kvalifisering til konkurranser som har strengere krav til infrastruktur enn norsk Eliteserie. Det er behov for oppgradering og større arealer for å møte disse kravene, samtvedlikehold for å opprettholde nåværende infrastruktur. For å videreutvikle tilbudet for alle lag, og muligheten for å en dag inkludere kvinnefotball, trenger vi også utvidede trenings-, oppholds-, og garderobefasiliteter.
  • Bærekraftig utvikling og inspirasjonsarena: gjennom Action Now har klubben tatt et strategisk valg om å kommunisere, skape handling, støtte og være møteplass for fremtidens bærekraftige løsninger. Vi gjør stadig utviklingsgrep på Aspmyra relatert til både drift og kampdag, men disse grepene er sjeldent bærekraftige langs verken klima- og miljømessig eller økonomisk akse, selv om vi arbeider systematisk for å finne best mulig løsning på hver front. Det blir mer og mer utfordrende å gjøre ekstra grep relatert til bærekraft i drift, og holde høy nok kvalitet på Aspmyra for kampgjennomføring og publikumstilbud.
  • Storstue for idrett og kultur: en idrettsklubb er ofte kjernen i et lokalsamfunn. I Bodø er det mange sterke klubber som er eksempler på dette. En ny storstue vil være et samlepunkt for større arrangement, samt prosjekter som fremmer sosial bærekraft, for eksempel en ungdomskafé, og aktivitet for både unge og eldre. Dette kan vi legge til rette for ved gode sosiale grep i ei nystorstue.
  • Opplevelser i et arktisk klima: vi har spilt Eliteseriekamper i snøvær, og sett en kamp satt på pause grunnet snømåking på Aspmyra i 2021. Billetter og sesongkort selges ofte ut på langsidene våre, men vi selger sjeldent ut hele Aspmyra når publikum må sitte på kortsider uten tak i Bodø-vinteren. En ny arena vil være dekket rundt. I tillegg legger dagens planer til rette for å grave arenaen ned i jorda for å ta nytte av jordvarme og isolasjonen det gir. Se under for illustrasjon.

Det er dermed vurdert som svært lite sannsynlig at Aspmyra kan utvikles til å bli en fullverdig, bærekraftig og formålsegnet arena. Gjennom grundige prosesser hvor Bodø kommune var en sentral aktør, landet klubben på en lokasjon for etablering av en ny arena som har potensiale for å fylle nåværende og fremtidige behov for både klubb og by: Thalleåkeren. Klubben er i dag i dialog med tomtens eier, Nordland fylkeskommune, om en opsjonsavtale for kjøp.

Gjennom høsten 2021 arbeidet styreleder, daglig leder og forretningsutvikler i klubben med høy intensitet med prosjektet, sammen med prosjektleder Dinah Laland fra Advansia. Møter ble avholdt rundt tema som behov, finansiering, støtte- ogtilskuddsmidler, selskapsstruktur, konseptualisering av innhold, leietakere ogprosjektstyring. Klubben har innhentet relevante, eksterne støttespillere når dette har vært nødvendig. For eksempel har klubben hatt advokatbistand fra selskapene Thommessen og Kristensen & Kleven for å sikre enselskapsstruktur som kan møte organiseringsobjektiver som sikrer høyest mulig tildeling av støtte- og tilskuddsmidler inni prosjektet.

Klubben beskrev denne selskapskonstruksjonen i nærmere detalj i saksfremlegget til det ekstraordinære årsmøtet avholdt 22. februar 2022, gjengitt under.

«Prosjektet vil hele tiden søke å minimere risiko i forhold til kost/nytteverdi på å utvikle ny teknologi i eiendommen. Ved å etablere selskapene (nærmere omtalt nedenfor) vil vi minimere risikoen for klubben i de videre faser i prosjektet for kontraktsinngåelser, investeringer og utvikling av ny teknologi.

Selskapet Glimtech AS vil være et teknologiselskap, hvilket er viktig både for å realisere selveidrettsanlegget, og for muligheten til å høste gevinst av risiko som pådras ved utviklingen av nybanebrytende teknologi. Selskapet vil være ansvarlig for å pilotere teknologikonseptet og realisere idrettsanlegg i Bodø basert på en bærekraftig modell. Selskapet vil ikke selv eie tomt eller bygg, men er ansvarlig for å utvikle bærekraftige løsninger og å prosjektere hele byggeprosjektet.

Selskapet, Bodø Storstue AS vil inngå opsjonsavtale med fylkeskommunen om kjøp av tomt. Hvis opsjonen utløses vil Selskapet stå som kjøper og eier av tomten, og selskapet vil stå som byggherre ved oppføring og være eier av hele det nye idrettsanlegget på tomten. Selskapet, Bodø GreenTech AS vil eie teknologien som utvikles av Glimtech AS.»

Klubben identifiserte tidlig i prosjektet en mulighet for å realisere arealer for andre idretter og aktivitetstilbud som ikke har tilstrekkelig plass i Bodø i dag. Dette er en mulighet dersom man etablerer en økonomisk bærekraftig forretnings- og driftsmodell. Innovative løsninger for bl.a. service- og energistyring, energilogistikk, byggkonstruksjon- og materialer og gjenbruk undersøktes i samspill med lokale og nasjonale næringslivsaktører. Disse innovative løsningene kan bidra til økte støtte- og tilskuddsmidler inn i prosjektet, og vil være ett av flere sentrale fokus områder for prosjektet i 2022. Den nye arenaen er skalerbar, og prosessen i 2021 har handlet om å utforske muligheter.

Ved det ekstraordinære årsmøtet 22. februar 2022 vedtok Bodø/Glimts medlemmer styrets forslag til vedtak om at klubben kunne fortsette arbeidet med utviklingen av Bodøs nye storstue, samt bidra med inntil 25 MNOK av klubbens egenkapital inn i prosjektet. Arbeidet vil fortsette for fullt inn i 2022. Her vil klubben og konsulenter bryte ned tall, dimensjonere endelig størrelse, utforske mulige forretnings- og driftskonsept, gå gjennom nødvendige regulerings- og søknadsprosesser, samt arbeide for å endelig sikre tomten.