Økonomi

I 2021 satte klubben på ny rekord i forhold til omsetning. Året resulterte i en fantastisk omsetning på NOK 184,3 mill., mot budsjettert omsetning på NOK 93,7 mill. Overskuddet ble på NOK 39,4 mill mot et budsjettert overskudd på kr 2,5 mill..

Den høye omsetningen skyldes i hovedsak tre områder som er større enn normalt og budsjettert; seriegull 30,3 mill, spill i europeiske turneringer 69,6 mill og netto salg/utleie av spillere 17,2 mill. I tillegg bidro Glimt-shopen med en omsetning som er 2,8 mill høyere enn budsjettert.

Samtidig har vi en lavere inntekt på områdene medlemsinntekter (aktiviteter) og kampdagsinntekter og partnerinntekter. Partnerinntektene nådde det høyeste nivå i klubbens historie med god margin selv om man ikke nådde helt opp til budsjettet i det som ble nok et vanskelig år med korona.

Driftskostnadene er økt betydelig fra 2020 som følge av en fortsatt offensiv sportslig satsing med Europa-spill og seriegull. I et krevende år med korona mener vi den ekstra tilretteleggingen rundt A-laget var medvirkende, og på noen områder avgjørende, for den sportslige suksessen. De historisk gode resultatene har også medført økte bonusutbetalinger til spillere, trenere og øvrige ansatte i klubben sammenlignet med 2020.

Kostnader for klargjøring av stadion til Europa har også i 2021 vært ekstraordinære og tatt utover budsjett med 8,5 mill. I arbeidet med å holde infrastrukturen i et tilfredsstillende format har klubben ikke hatt dra hjelp fra andre aktører som tidligere. I tillegg økte arrangements- og reisekostnader betydelig grunnet suksessen i Europa og den vedvarende korona-situasjonen.

Kostnadsbesparelse har i 2021 i all hovedsak vært på arrangementskostnader som følge av et publikumssnitt på 2235 i 2021.

Balansen er ytterligere styrket gjennom årets drift og viser nesten en dobling av egenkapital til 80,3 mill. Likviditeten er også styrket og samlet omløpsmidler er 129,2 mill av en totalbalanse på 130,9 mill.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Klubben har ikke tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

Klubben vil si seg svært tilfreds også med det økonomiske i 2021 som henger tett sammen med den sportslige suksessen, men også godt arbeid fra hele klubben i et meget godt, men også krevende år.