Visjon, verdier og virksomhet


Klubbens utvikling de siste 3-4 årene har også vært bakgrunnen for at styret har brukt tid på å arbeide med å revidere klubbens strategier for en ny strategiperiode (2022 – 2026). Arbeidet med en overordnet strategi er i en avslutningsfase, og dette vil danne grunnlag for ytterligere styrings- og handlingsplaner på flere av klubbens virksomhetsområder. Fortsatt skal klubbens styringsdokument ha navnet ‘Vårres måte’. Dette handler om at;

Vi ser muligheter, vi utvikler, 
vi fokuserer på prestasjoner. 
Vi gjør det i lag!
Vi er modige og utfordrer. 
Vi ønsker ikke å kopiere, 
vi gjør det på vårres måte!

Vår visjon skal fortsatt handle om at vi skal;

skape stolthet gjennom å 
realisere drømmer, underholde og 
bidra til en positiv og bærekraftig utvikling 
i vårt samfunn!

I takt med klubbens utvikling vurderes det som naturlig og viktig å ha verdier som omhandler hele klubben, og i den nye strategiperioden vil styret legge til grunn PULS (Prestasjon – Utvikling – Samhold – Lojalitet) som klubbens verdier, etter inspirasjon fra det som kjennetegner A-lagets kultur. A-laget er klubbens kjerneprodukt, og hvor ambisjonen vil bli uttrykt på følgende måte:

Klubbens øvrige virksomhet må bygge opp omkring denne ambisjonen, og alltid ta utgangspunkt i at;

Klubben bygger på en stolt 
nordnorsk historie og identitet.
Vi kommer fra Nord-Norge,
det er her vi lever og bor. 

Nord-norske kultur og identitet
gir oss kraft og energi
til å være en positiv forskjell for fremtid.

Styret er svært opptatt av at arbeidet i klubben må være forankret i en solid, god og trygg organisatorisk og økonomisk plattform, og at dette er kjernen for klubbens arbeid med å nå sine sportslige ambisjoner. I tiden fra 2010 og frem til sommeren 2017 var det et sterkt fokus på å opprettholde klubbens økonomiske soliditet. I samme tidsrom var det samtidig svært liten oppmerksomhet på å bygge og utvikle klubben som en profesjonell og god organisasjon, noe som også er en nødvendig forutsetning for å kunne være konkurransedyktig i norsk og europeisk fotball. Opprykket i 2017 ble derfor sett på som en mulighet til å satse hardere og skape nødvendige rammebetingelser.

Med bakgrunn i de mål, ambisjoner og planer som ble fremlagt på Årsmøtet i 2019 har styret jobbet derfra med et 3-års perspektiv for å bygge og utvikle FK Bodø/Glimt med nødvendig og gjennomgående Eliteserie standard. Vi er nå på vei ut av denne 3-årsplanen, og det er gledelig å kunne rapportere at klubben har lagt en svært god plattform for videreutvikling, og for å kunne leve i takt med våre ambisjoner. Et viktig grunnleggende utgangspunkt er å da forstå at vi nå har helt andre muligheter, enn tilfellet var for bare 3-4 år siden, og at fremtidsbildene fra 2017 ikke lenger har samme relevans. 

Basert på refererte 3-års plan er styret svært tilfreds med at klubben har skapt og etablert et solid økonomisk fundament, og en organisatorisk plattform, for videreutvikling og profesjonell drift av klubben i ei fremtid.

VÅRRES MÅTE  

Det er åpenbart at klubben (i tråd med sine verdier) har ambisiøse og krevende mål for sin virksomhet, men samtidig er det ingen åpenbar sammenheng mellom klubbens tidligere ressursgrunnlag (eksempelvis økonomiske inntektsbase, demografi og geografi) og våre muligheter til å nå de mål vi tidligere satt oss i fellesskap. I dag har klubben over doblet sin inntekstbase siden 2017, og har i tillegg god kostnadskontroll. Utviklingen fra 2017 og frem til og med 2021 er svært spesiell i positiv forstand både hva gjelder sportslige, organisatoriske og økonomiske elementer.

Det er over tid en nær sammenheng mellom klubbenes finansielle plattform og tabellposisjon. I den grad FK Bodø/Glimt skal kunne være en stabil Eliteserieklubb, ble det på årsmøtet i 2019 tilkjennegitt, at klubben er avhengig av å øke vår inntektsbase, for å kunne bære kostnadene som følger av å skulle være en stabil Eliteserieklubb. Det er viktig for klubben å sikre en underliggende drift som har bærekraft over tid. De siste årenes sportslige suksess har gitt oss muligheter til å bygge klubben stein på stein, og samtidig styrke solide og mer langvarige inntektsstrømmer enn de to store driverne i fotballøkonomien. Det er en kjensgjerning at den største kortsiktige verdiskapingen i en fotballklubb kan komme gjennom:

  1. Sportslige resultater
  2. Spillersalg (utvikle spillere for salg til andre og større klubber)

De 3 siste årene har sportslig suksess bidratt til at klubben har levert svært gode tall på disse områdene. Etter styrets vurdering har det vært avgjørende for en klubb som FK Bodø/Glimt (i samarbeid med NordlandsGlimt), å klare og generere et tilfredsstillende inntektsnivå gjennom spillersalg, for deretter å kunne ha en realistisk mulighet til å bygge en stabil Elitserieklubb. Det er gledelig at denne strategien har vært vellykket og god. Samtidig er det en erkjennelse at sportslig suksess har en langt sterkere og viktigere betydning enn spillersalg alene. Å videreutvikle klubben gjennom et sterkt A-lagsprodukt, mens man samtidig klarerer å balansere og opprettholde et fornuftig kostnadsnivå, vurderes som det mest sentrale.   

Klubben opererer nå med kostnadsnivå som i løpet av 2-3 år bør kunne balanseres med stabile inntektsstrømmer uten å måtte gjennomføre spillersalg på ca. 15 – 20 mill pr år for å kunne opprettholde drift på et bærekraftig nivå. Dette baserer seg på en forståelse fra styret om at man ikke kan basere klubbdriften på store spillersalg eller medaljer i Eliteserien.   

Styret har i hele sitt arbeid i forrige strategiperiode tatt utgangspunkt i klubbens styringsdokument «Vårres måte». Dokumentet «Vårres måte» har etter styrets vurdering vært en god ramme for vårt arbeid, da det har vært avgjørende at klubben har utviklet seg i forhold til den samfunnskontekst og den ressursbase som til enhver tid har vært tilgjengelig. I praksis har det vært en viktig forståelse at klubben ikke kan kopiere andre klubber i mer befolkningstette områder eller med en større ressursbase. Styret har vært opptatt av at klubben må utvikle sin egen måte å drive toppklubb i en nord-norsk sammenheng. 

Klubbens nye posisjon og sterke utvikling har gjort at styret har sett det som naturlig og viktig å foreta justeringer i klubbens overordnede strategiske planer, slik at de kan ramme inn virksomheten på en fornuftig og god måte i forhold til klubbens nye utgangspunkt og ambisjoner.